UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

 

Statut Towarzystwa Miłośników Parsęty

 
 
 

Rozdział I - Postanowienia ogólne


§ 1

Towarzystwo Miłośników Parsęty, w skrócie TMP, zwane dalej Towarzystwem jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem miłośników rzeki Parsęty,
jej dorzecza oraz wędkarstwa.

§ 2

1. Towarzystwo działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku
"Prawo o stowarzyszeniach" ( Dz. U. Z 1989r nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar dorzecza rzeki Parsęty.
2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Białogard.

§ 4

1. Towarzystwo używa swojego godła, a władze używają pieczęci, określającej
ich nazwę.
2. Wzór godła i pieczęci ustala Zarząd Towarzystwa.

§ 5

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

Rozdział II - Cele i sposoby ich realizacji


§ 6

Celem Towarzystwa jest:
1. Dążenie do zachowania dziewiczego charakteru rzeki Parsęty, naturalnych jej walorów oraz poprawy stanu czystości wody.
2. Walka z kłusownictwem i trucicielami wody.
3. Organizowanie i popieranie czynnego wypoczynku, rekreacji (zawody wędkarskie, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, itd.).
4. Propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży.
5. Kształtowanie etyki wśród miłośników rzeki Parsęty i wędkarstwa.
6. Działanie i wspieranie działań w kierunku zachowania i przywracania ginących, zagrożonych gatunków fauny i flory w dorzeczu.
 
§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

1. Reprezentowanie interesów TMP w kraju i za granicą.
2. Współpracę z autorytetami naukowymi oraz ośrodkami naukowymi w kraju.
3. Współpracę z organizacjami wędkarskimi np. Polskim Związkiem Wędkarskim i z organizacjami ekologicznymi np. Federacją Zielonych.
4. Współdziałanie z podmiotami powołanymi do ochrony przyrody, ekosystemów wodnych, zwalczania kłusownictwa i innych szkód w środowisku wodnym rzeki Parsęty i jej dorzecza.
5. Reprezentowanie idei TMP przed władzami i instytucjami.
6. Popularyzowanie celów działalności Towarzystwa w społeczeństwie.
7. Prowadzenie i popieranie działalności publicystycznej, wydawniczej, mającej na celu upowszechnienie wiedzy o regionie i rzece Parsęcie.
8. Organizację wypoczynku, czynnej rekreacji dla członków i zwolenników Towarzystwa.
9. Podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów Towarzystwa.
 
 
 
 

Rozdział III - Członkowie Towarzystwa


§ 8

1. Członkiem Towarzystwa może być każdy, kto uznaje Statut Towarzystwa Miłośników Parsęty, złożył pisemną deklarację i wniósł składkę członkowską , a także nie był karany za przestępstwa z Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r o rybołówstwie śródlądowym (Dz. U. 99.66 poz. 750).
2. Członkiem towarzystwa może być także osoba niepełnoletnia, która do ukończenia 18 roku życia zwolniona jest z opłaty składki członkowskiej.
3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje i wniesie poparcie materialne dla Towarzystwa.
4. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, której za wybitne zasługi dla ratowania i ochrony walorów przyrodniczych rzeki Parsęty i jej dorzecza nadano członkostwo honorowe na Walnym Zgromadzeniu Członków.
5. Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego i zwolniony jest z opłacania składki członkowskiej.

§ 9

O przyjęciu w poczet członków TMP decyduje Zarząd zwykłą większością głosów.

§ 10

Członkowie Towarzystwa mają prawo:

1. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. Wybierać i być wybranym do wszystkich władz Towarzystwa. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają członkowie pełnoletni.
3. Zwracać się ze wszystkimi sprawami dotyczącymi działalności do władz Towarzystwa.
4. Poddawać ocenie i krytyce działalność władz Towarzystwa.
5. Korzystać ze wszystkich rodzajów działalności Towarzystwa.
6. Otrzymywać i nosić odznaki Towarzystwa.
7. Do zwrotu kosztów podróży, wypłaty diet w związku z pełnioną funkcją społeczną we władzach TMP.
8. Pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach Towarzystwa.

§ 11

Członek Towarzystwa ma obowiązek:

1. Przestrzegać postanowień Statutu.
2. Chronić naturalne środowisko i dobre imię Towarzystwa.
3. Sumiennie wykonywać polecenia i zadania powierzone przez władze Towarzystwa.
4. Pogłębiać wiedzę na temat rzeki Parsęty przez czynny udział w życiu Towarzystwa.
5. Opłacać regularnie składki członkowskie.

§ 12

1. Członek Towarzystwa naruszający zasady Statutu może zostać ukarany jedną karą:
1. upomnienia
2. nagany
3. wykluczenia (pozbawienie odznak Towarzystwa)
2. W/w kary wobec członka może zastosować Sąd Koleżeński.
3. Ponowne przyjęcie do Towarzystwa może nastąpić po dwóch latach od wykluczenia i wymaga zgody Zarządu oraz Sądu Koleżeńskiego.

§ 13

Członkostwo ustaje na skutek:

1. Rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi.
2. Nieopłacenia składki członkowskiej przez okres dwóch lat.
3. Wykluczenia.
4. Skazania za przestępstwo z Ustawy o rybactwie śródlądowym.
Rozdział IV - Władze oraz zasady organizacyjne Towarzystwa

§ 14

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków władzą jest Zarząd Towarzystwa z siedzibą w Białogardzie.
3. Kadencja władz trwa cztery lata.
4. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, obowiązują wszystkich członków.
5. Wybory do władz odbywają się na Walnym Zgromadzeniu Członków, uchwalane są zwykłą większością głosów.
6. W razie zdekompletowania władz Towarzystwa w trakcie kadencji, Zarząd ma prawo uzupełnienia składu.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. Uchwalanie porządku obrad.
2. Ustalanie ogólnych kierunków działalności Towarzystwa.
3. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
4. Ustalanie zasad podziału środków finansowych Towarzystwa i sposobów ich wykorzystania.

5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
6. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
7. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
8. Odwołanie członków Zarządu, komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
9. Rozpatrywanie oraz zatwierdzanie wniosków i planów.
10. Rozpatrywanie oraz zatwierdzanie godności członka honorowego.
11. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących realizacji celów statutowych Towarzystwa.
12. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu, rozwiązania Towarzystwa i zasad rozporządzania jego majątkiem.

§ 16

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków co cztery lata, a Sprawozdawcze co rok.
2. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia członków na piśmie, co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem.

§ 17

1. Zarząd Towarzystwa składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. W skład Zarządu wchodzi:
         1. przewodniczący,
         2. z-ca przewodniczącego,
         3. sekretarz,
         4. skarbnik,
         5. członek Zarządu (gospodarz).
3. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 18

Do kompetencji Zarządu TMP należy:

1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
2. Rozwijanie wszystkich rodzajów działalności Towarzystwa.
3. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, przedstawianie wniosków i planów.
4. Składanie sprawozdań z działalności Zarządu.
5. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
6. Realizowanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.
7. Zatwierdzanie rocznych budżetów Towarzystwa.
8. Zbieranie się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 19

W okresie między posiedzeniami Zarządu działalnością Towarzystwa kieruje przewodniczący lub jego zastępca oraz wyznaczeni członkowie.
Rozdział V - Komisja Rewizyjna

§ 20

1. Powołana jest do kontroli statutowej, organizacyjnej i finansowej Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Komisja Rewizyjna podlega tylko Walnemu Zgromadzeniu Członków, na którym składa sprawozdanie z działalności Zarządu.
4. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna może kontrolować działalność Towarzystwa według swojego uznania, nie rzadziej niż raz do roku.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
         1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
         2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
         3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

Rozdział VI - Sąd Koleżeński


§ 21

1. Sąd Koleżeński powołany jest przez Walne Zgromadzenie Członków, rozpatruje sprawy przeciwko członkom Towarzystwa.
2. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. Sąd Koleżeński podlega tylko Walnemu Zgromadzeniu Członków, na którym składa sprawozdanie ze swojej działalności.
4. Sąd Koleżeński spotyka się w miarę potrzeb.
Rozdział VII - Majątek i fundusze Towarzystwa, postanowienia końcowe

§ 22

1. Na majątek Towarzystwa składają się fundusze i dochody z działalności Towarzystwa służące realizacji celów statutowych.
2. Towarzystwo prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

§ 23

Na fundusze Towarzystwa składają się:

1. składki i opłaty członkowskie,
2. darowizny,
3. inne dochody Towarzystwa nie związane z działalnością gospodarczą.

§ 24

1. Gospodarka majątkiem i funduszem Towarzystwa prowadzona jest na podstawie budżetu, obejmującego dochody i wydatki Towarzystwa.
2. Towarzystwo nie może podejmować działań polegających na:
         1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi,
         2. przekazywaniu jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
         3. wykorzystaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
         4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 25

Dla ważności oświadczeń woli konieczne są dwa podpisy członków zarządu: przewodniczącego lub jego zastępcy oraz skarbnika.

§ 26

Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania.

§ 27

Rozwiązanie się Towarzystwa uchwala Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania.
 
§ 28

W razie rozwiązania się Towarzystwa, jego majątek zostaje przekazany na cele określone przez Walne Zgromadzenie Członków uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. Majątek Towarzystwa może być przekazany na rzecz innej organizacji o podobnym charakterze.
 

Statut do pobrania

Centrum Wędkarskie Nemo Szczecin

Przekaż 1% podatku
Przekaż 1% podatku

Aby przekazać naszej organizacji 1% podatku wystarczy, wypełniając PIT 37, uzupełnić pole 131 naszym numerem KRS: 0000014865, w pozycji 132 podać kwotę, a w pozycji 133 wpisać Towarzystwo Miłośników Parsęty.

 • W piątek większość uczestników zawodów spotkała się w starym pałacu w Bukówku - więcej o Pałacu tutaj , gdzie zrobiliśmy wieczorek organizacyjny .

   

  Sobota o godzinie 5 rano wszyscy uczestnicy spotkali się na placu tuż przy urzędzie miejskim

 • Zarząd Towarzystwa Miłośników Parsęty ma zaszczyt zaprosić na: XXIII Święto Troci i Łososia ( w formule złów i wypuść ) z cyklu Turnieju Czterech Rzek im. Jana Meyera które odbędzie się : 4 – 5 lipca 2020 r. spotkanie ma charakter towarzyski

  w związku z ograniczoną ilością miejsc udział w spotkaniu wyłącznie po wpłacie opłaty cateringowej ( tytuł przelewu: imię i nazwisko z dopiskiem opłata cateringowa ) ze względów organizacyjnych wpłaty przyjmowane będą do 25 czerwca

  telefon do informacji    601 164 950

  Konto TMP BS Białogard 49 8562 0007 0000 1225 2000 0010

  opłata cateringowa – 140 PLN

  kobiety, juniorzy i osoby towarzyszące – 80 PLN ,członkowie TMP – 80 PLN ( z opłaconymi składkami )

  Spotkanie odbędzie się na terenie Agroturystyki „ W Starym Pałacu” w Bukówku

  NOCLEGI:

  tel. 94 311 15 43   lub   501 007 354 płatne na miejscu w Agroturystyce

   

   

   

 • Aby przekazać naszej organizacji 1% podatku wystarczy, wypełniając PIT 37, uzupełnić pole 131 naszym numerem KRS: 0000014865, w pozycji 132 podać kwotę, a w pozycji 133 wpisać Towarzystwo Miłośników Parsęty.

 • XXI Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie pod nazwą " Święto Troci i Łososia " Odbyły się 7-8 lipca 2018 r. .
  Jak co roku spotkaliśmy się przed Urzędem Miasta i gminy w Białogardzie. Tradycją jest spotkanie bardzo wcześnie rano. Przybyłych   na spotkanie 106 zawodników powitała nowa przewodnicząca TMP Mirosława Tadeja oraz Burmistrz Białogardu Krzysztof Bagiński. Po części oficjalnej, odprawie sędziowskiej rozpoczęła się I tura zawodów.  Została złowiona 1troć długości 69,0 cm. Złowił ją Krzysztof Hryciów z Dygowa . W "Petrico" Krzywopłotach zorganizowana została baza zawodów. Po ogłoszeniu wyników pierwszego dnia zawodów wygłosił prelekcję multimedialną Marcin Budniak ( z  Catch ) , która cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników. Następnie rozpoczęła się biesiada perfekcyjnie przygotowana przez Petrico. Opowiadaniom nie było końca. Takie spotkania są niezapomniane. Druga tura zawodów również przyniosła 1 troć- 65,2 cm. Złowił ją Sudoł Tomasz  z Karlina. Podczas tych zawodów Parsęta nie była zbyt łaskawa. Po zakończeniu II tury zawodów , ogłoszeniu wyników , wręczeniu nagród, organizatorzy przygotowali niespodziankę. Każdy z uczestników otrzymał drobny upominek( przynęty wykonane przez kolegów wędkarzy ).

186375